Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Nyereményjáték

Játékszabályzat

„BIOSZIGET & RAPUNZEL NYEREMÉNYJÁTÉK”

 

Nyereményjáték szabályzat

 

A Biosziget Webáruház Kft. (1092 Budapest, Ráday u. 54.) (továbbiakban: Szervező) vásárlói promóciót (a továbbiakban: Promóció) szervez a jelen szabályzatban foglaltak szerint (a továbbiakban: Szabályzat. A Promócióban azok, az 4. pontban foglalt feltételeknek megfelelő természetes és jogi személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt, akik a Promóció (lentebb meghatározott) időtartama alatt a Biosziget Webáruházban hivatalos Facebook oldalán a Játéra felhívás poszt alatt kommentben megneveznek legalább 1 Rapunzel terméket amit legutoljára vásároltak!

 A Szabályzat a Szervező által üzemeltetett online felületen, azaz a www.biosziget.hu weboldalon (a továbbiakban: Játékfelület) érhető el.

A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Játékfelületen elérhető és megtekinthető.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Promócióban résztvevő személyek

A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes vagy jogi személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és aki a Promócióban a jelen játékszabályzatban írtak szerint vásárol, valamint ezzel egyidejűleg elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele.

A játékból a Szervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. A kizárás tényéről a Szervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

2. A Promóció leírása

A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt oly módon, hogy a Biosziget Webáruház hivatalos Facebook oldalán kommentben megnevezik a legutóbb vásárolt Rapunzel terméket!

3. A Promóció időtartama

A Promóció 2022. április 05. 16:00:00 – 2022. április 22. 10.00 között zajlik a Biosziget Webáruhátz Hivatalos Facebook oldalán kommentben.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Promócióban azok vehetnek részt, akik a Biosziget Webáruház Hivatalos Facebook oldalán kommentben megnevezik a Biosziget Webáruházban legutoljára vásárolt Rapunzel termék nevét!

5. Nyeremények

Szervező által a Promóció során a következő nyeremények kerülnek a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján kisorsolásra az alábbiak szerint:

1. CSOMAG:             1 db Rapunzel Napernyő

2. CSOMAG:             1 db Rapunzel Esernyő

3. CSOMAG:             1 db Rapunzel Volkswagen nagy játékbusz

4. CSOMAG:             1 db Rapunzel Volkswagen kicsi játékbusz

 

 

Nyertesek száma összesen 4 fő. A legelőször sorsolt vásárló kapja az 1. csomagot, a második sorsolt a 2. csomagot, a harmadik sorsolt a 3. csomagot a negyedik a 4. csomagot.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

 

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező és a nyertesek kötelesek együttműködni. Tekintettel arra, hogy a nyeremény átadásának körülményei megfelelnek a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 8.14. pontjában foglalt, az adómentesség alkalmazhatóságához szükséges követelményeknek, így a nyeremény átadásával kapcsolatban személyi jövedelemadó (illetőleg egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség nem merül fel sem a Szervező, sem a nyertesek oldalán.

A Szervező az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Promócióban nem sorsol ki.

 

6. Sorsolás

A nyertesek sorsolása a Szervező telephelyén a véletlenszerűség elvének eleget tevő elektronikus sorsolás útján történik, melyről sorsolási jegyzőkönyv készül az alábbiak szerint:

 

Ajándéktermék sorsolása: 2022. április 22.   11 óra 00 perc

 

 

A Nyertesek meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő internetes program segítségével történik. A Nyertesek neve a Szervező Facebook oldalán feltüntetésre kerül.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A Szervező a nyertes számára a sorsolást követő 3 munkanapon belül a Játékosat a Facebook oldalról értesíti. A nyertesnek erre válaszolva kell egyeztetnie nyereményének átvételéről, vagy a kézbesítés részleteiről.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

 

A nyeremény a nyertessel egyeztetett módon kerül átadásra, amely lehet személyes átvétel a 1092 Budapest, Ráday u. 54. szám alatti címen, vagy kiszállítás a nyertes által megadott címre / átvételi pontra. A nyeremény kiszállításának költsége a Szervezőt terheli.

A nyeremények az egyeztetést követő 3 naptári napon belül kerülnek kiküldésre.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Szervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a kézbesítés megtörténtét akadályozó, a Játékos érdekkörében felmerült körülményről való értesítésüket követő 15 napon belül nem hárítják el e körülményt, és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményeket a Szervező kizárólag magyarországi címre postázza.

A nyertes a nyereményt a Szervezőnek megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a kiértesítést követő napon köteles tájékoztatni a Szervezőt.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során az igénybe vett posta szolgáltató tevékenységével összefüggésben felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a postai szolgáltatónál tehető meg.

 

9. Felelősség

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező és nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Promóció időtartama alatt a Promóció, illetve a Promóciót, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

10. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Promóció időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Játékfelületeken.

A Játékosok a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az biosziget@biosziget.hu e-mail címen kérhetnek tájékoztatást.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.biosziget.hu weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező  kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.

A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.biosziget.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok Pályázataiba a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező a www.biosziget.hu oldalon tájékoztatja a Játékosokat.

A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni.

Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

Kelt: Budapest, 2022. Április 05.

 

 

Adatvédelmi tájékoztató a „BIOSZIGET & RAPUNZEL NYEREMÉNYJÁTÉK ” elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról

 

A nyereményjátékra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató azonos a hírlevél feliratkozáshoz kötődő adatvédelmi tájékoztatóval, amely megtalálható a weboldalon, az ’Adatvédelmi Nyilatkozat’ menüpontban.